از سقوط دیوار برلین تا طغیان رود نیل

درسالهای دهه هشتاد میلادی مردمان تعدادی ازکشورهای اروپای شرقی ازحاکمیت اردوگاه سوسیالیزم شوروی، از بی رمقی و فرسودگی کشور های شان به ستوه آمده بودند. صدایِ نمیخواهیم کمونیزم؛ تغییر؛ آزادی و دموکراسی از هر گوشه این کشورها محسوس بود؛ اگر چه بنا بر حاکمیت دیکتاتوری کور و بی ملاحظه مجال برآوردن و شنیدن این صدا وجود نداشت.

 این نارصایتی به اضافه تشویق ها و کمک های پیدا و پنهان موسسات غربی مثل فریدم هَوزو.... اروپای شرقی را به طلیعه آزادی و دموکراسی رساند. اقتصاد این کشورها در مقیاس کلان دست آوردهای زیادی داشته است، اگرچه انسان های بسیاری حمایت های دولت ها را از دست داده اند و اکثریت شان در کشور های غربی به دنبال ظرف شویی و خانه پاکی آواره شده اند. تنها دو میلیون لهستانی در بریتانیا در جستجوی زندگی مرفه می گردند.

این روز ها تلویزیون های غربی بر شعار های از قبیل " دون ویت دیکتاتور" فوکس میکنند. به این معنی هست که درکنار فریدم هوس ها، رسانه ها هم میخواهند در سقوط رژیم های کشورهای اسلامی که چند دهه گذشته دوستان کشورهای غربی بودند، سهم شایسته ایفا کنند.

اوضاع نگران کننده هست. بوی توطءه به مشام میرسد که جهت راضی ساختن مسلمان ها(ی رو سری پسند و حجاب مدار)، غرب تصمیم گرفته تا زمام امور این کشورهارا به دست اخوان المسلمین ها بسپارند تا د رکنار این که بتوانند طی چند دهه آینده مردم رااز حکومت های اسلامی و عدم موفقیت شان مایوس بسازند(آن سرخوردگی که در ایران دیده میشود این روزها)، و از طرف هم رقیب بیافرینند مقابل القاعده.

به این امید که مردم مصر در این دام گرفتار نشوند و طغیان کنند و دیکتاتورها و حکومت های اسلامی و خواب گرایی های غیر عملی و ناممکن شان را رد کنند.

/ 12 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !

آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !

آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !

آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !

آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !

آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !

آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !

آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !

آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !

آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !