تغییر نگرش تاکتیکی دولت امریکا در قبال کرزی

آقایی ریچاردهولبروک، نماینده ویژه اوباما_ رییس جمهوری ایالات متحده امریکا ،درکنفرانس خبری درکابل اعلان کرد که دولت متبوع اش از کرزی حمایت میکند.

این خبر ارآنجهت تامل برانگیز هست که در ماه های گذشته انتقاد های زننده هردو جناح ازهمدیگر ازاختلاف عمیق میانِ شان حکایت داشت.امریکایی ها دولت و شخص کرزی را مسوول ناکامی در سالهای گذشته میدانستند و کرزی علنا تهدید میکرد که درصورت عدم تمایل امریکایی ها در برآورده ساختن خواسته هایش به کشور های رقیبِ امریکا ازجمله روسیه مراجعه خواهد کرد.اما هیچگاه از نامه ارسالی کرزی به اوباما شنیده نشده بود. درآستانه سفر آقایی هولبروک به خبر این نامه انتشار یافت و موافقت امریکابا استراتژی جدید امنیتی طرح شده از طرف کرزی اعلان گردید.

در این خیمه شب  بازی ،بازیگران از جدیت تهدید ها ی حواله شده علیه هم نگران بودند. کرزی به روشنی میداند که با حضور هزاران سربازو کارشناسان امریکایی چرخاندن سیاست افغانستان به نقطه مقابل ختمِ حتم عمر کوتاه سیاسی او است. امریکایی هارا نیز  چرخش های سیاسیِ بیخردانهِ  سیاستمداران افغان در گذشته نگران میساخت.

کرزیِ آشفته با فرستادن یک نامه خواست تهدید را به همکاری بدل سازد و ظاهرا تیر اش به هدف اصابت کرد.امریکایی ها خواستند با کنار گذاشتن سرزنش کرزی وقت بخرند و این مهره را در صورت امکان به موقع مناسب از بازی برون پرت کنند.کرزی امیدوار هست که بعداز گسیل شدن نیروهای تازه نفس غربی و تلاش بیشتر درتامین امنیت در چند ماه باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری وجهه مردمی کسب کندو نفوذامریکارا در مقابل یک شخصیت ملی! به چالش فرخوانَد.در مقابل امریک میخواهد وقت بخرد و مهره جدیدی را کاریزما ببخشد و آزموده را دوباره نیازماید.

/ 0 نظر / 12 بازدید