Americans should pay attention

 تعداد کثیری از مردم عقب دکه صف بسته بودند تا روزنامه بگیرند. غیر معمول بود. من هم ایستادم. دست دراز کردم و روزنامه ای گرفتم. تیتر بزرگ روزنامه " بن لادن کشته شد" . باور نکردنی بود. با خودم گفتم " سوژه ژورنالیستی و خبرگزاری ها جهت گرم کردن بازار خبر خواهد بود". زمانی که دیدم " باراک اوباما طی نطقی کشته شدن اسامه بن لادن را اعلان کرده است، مراواداشت که مطلب را بخوانم. 

خبری خوشایندی بود و از درون شادم ساخت. این شادی توام با حیرت در چهره اکثریت کسانیکه در ایستگاه قطار منتظر قطار بودیم هویدا بود.

خبر بزرگیست و روزی بزرگی است؛ کسی که کودک دوازده ساله را با بمب در کمر اش جهت عمل انتحاری می فرستاد، خودش راهی جهنم بود. 

اما این خبر بزرگ میتواند سویی استفاده سیاست مدار ها قرار گیرد و از واقعیت های سیاسی موجود که هزاران اسامه پرورش خواهد داد بشر را غافل سازد. 

درشمال افریقا و خاور میانه دولت های سیکولار با شورش های گسترده مواجه هستند، اما کولت های اسامه پرور مخالفت ها را در نطفه خفه میکنند. وقت آن رسیده است که سیاست مدار های امریکا و اروپا با مردم شان صداقت داشته باشند و درمورد ساخت مذهبی و ساسی کشورهای عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و حتی پاکستان صادقانه صحبت کنند و خواستگار تحولات اجتماعی و سیاسی در این چهار کشور گردند، در غیر آن باز هم اسامه ای بازسازی خواهد شد و هزاران فقیر امریکایی بنام سرباز در جنگ با محصولات عربی همانند اسامه شاید با نام متفاوت کشته شوند.

/ 0 نظر / 9 بازدید