دور دوم انتخابات و انصراف ناگزیر عبدالله

بنا بر نبود رسانه های ملی  کارآمد و حرفه ای درافغانستان، کار اطلاع رسانی ناقص هست. مردم صرف اخبار حاشیه ای را می شنوند، ازجریان های اصلی کشور مطلع نمیگردند. رسانه های بین المللی نیز به انعکاس، فلان کس چنین گفت و بهمان کس چنین، اکتفا کرده اند.

این محافظه کاری رسانه ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز اعمال گردیده است. هیچکس به طور قطع  استدلال نکرده است که که اختلاف اصلی بریتانیا و کرزی بر سر چیست. امریکایی ها گفته اند که اداره و شخص کرزی بی درایت هستند و پول های امریکا حیف و میل شده است.

انگلیس ها نتوانسته اند نارصاتی شان را را با صراحت امریکایی ها بیان کنند، اما امریکایی ها هم همه چیز را نگفته اند. دردوران حکومت نیومحافظه کاران امریکا، که همزمان با حادثه یازدهم سپتمبر گردید، افغان های سهام دار درشرکت های نفتی و افغانهای که در نهاد های بین المللی صاحبِ منصب و شهرت بودند، مورد تایید آقای چینی بودند. بناً مطرح شدن کرزی به حیث رییس دولت مؤقت و سفیر شدن خلیل زاد درکابل اتفاقی نبود.

این منصب داران و سهام داران افغان روسای جمهوری خواه خودرا درامریکا متقاعد ساختند که پاکستان نمیتواند شریک مورد اعتماد باشد در عوض افغانستان را برای این شراکت معرفی کرده بودند. با توجه به معاهدات بزرگی که امریکا درآن زمان با هندِ درحال ظهور به حیث یک قدرت اقتصادی بست این احتمال استنباط میگردد که جهت راضی ساختن هندِ در حال ظهور، جمهوری خواهان نیز به نشانه تایید سر تکان داده بوده اند.

اما فشارهای پاکستان در عرصه نظامی با گرد آوری طالبان متفرق و سازماندهی  مجدد این تحریک، ودپلماسی  پاکستان، تلاش افغان های را که قصد داشتند پاکستان را کنار بزنند تا موقعیت استراتیژیک پاکستان را ازآن افغانستان بسازند، عقیم ماند. همراهی انگلیس ها با پاکستان به خاطر نگرانی از تغییر در معاهده دوراند منعقد درسال 1893دپلماسی پاکستان را به بار نشاند و نیت پوشیده افغان های بین المللی را، که همانا الغای قرارا داد نامبرده بود، در مخیله شان دفن کرد. 

پاکستان و انگلیسِ آگاه از نیت شوونیستی افغان های بین المللی خواستند کرزی خیال پرداز و اطرافیانِ بلند پرواز اش را ازصحنه دور بسازند. فشار های پاکستان باعث گردید که خلیلزاد به حیث سفیر به عراق منتقل گردد و احدی و اشرف غنی مجبور ساخته  شدند که استعفا دهند. اما کرزی مقاومت میکند. با صیقل دادن مهره های سوخته مثل محقق، فهیم، دوستم، اسماعیل خان... و تقلب درانتخابات میخواهد با چنگ و دندان کرسی ریاست جمهوری را برای خود حفظ کند.

ازجاییکه عبدالله هم به دلیل تعلقات منطقه ای، زبانی و فرهنگی اش نمیتواند شخص مورد اعتمادِ انگلیس، پاکستان و عربستان سعودی باشد؛ کرزی این شانس را دارد که برای یک دوره دیگررییس جمهور باشد. فشار های انگلیس و پاکستان با سرپا نگهداشتن عبدالله تا چند روز دیگر به حیث حریف بالقوه میتواند کرزی رابه یک رییس جمهور تابع ، حرف شنو و دستور بگیر از انگلیس، پاکستان و سعودی بدل سازد. خواسته اول این گروه از کرزی این خواهد بود که تاریخ داود خانی را تکرار نکند و جهت انتقام از غرب به روسیه و ایران پناه نبرد.

 قراین، احتمالات یاد شده وبه قدرت ماندن کسانی که یکبار از تقلب جلوگیری نکرده اند، عبدالله خسته و ناامید را به خودکشی سیاسی سوق دادو از رقابت کنار رفت.  

/ 0 نظر / 12 بازدید