افغانستان سربرنیتسا بزرگ خواهد شد اگر...

ورزنامه ایندِپندِنت از ارایه سندی در کنفرانس کابل توسط حامد کرزی پرده برداشته است. این سند  به دپلومات های 70 کشور فرستاده شده است و " منتشر نشود" علامت گذاری کردیده است. روزنامه ایندپندنت نوشته است که که روی این سند توافق جامعه جهانی حصول گردیده است. دراین توافق نامه  آمده استکه نیروی های اءتلاف در 2011 خروج نیروهایش از افغانستان را آغاز خواند کردوتا 2014 به پایان خواهد رسید.

دراین سال ها مجاهدین به حاشیه رانده شدند و طالبان تلفات عظیمی متحمل گردیده اند. خروج نیرو های خارجی به معنی سپردن افغانستان بدست این کفتار های زخمی هست. در قدم اول مجاهدین کتله روشنفکری تازه شکل گرفته را با بیرحمی قتل عام خواهند کردند و با عقب نشینی جهادی ها و تسلط دوباره طالبان به 70! درصد خاک کشورکه این بار سریع خواهد بود منجر به قتل عام هادر نیمه شمالی افغانستان خواهیم بود به خصوص هزاره ها و ازبک ها در معرض پاک کاری قومی و نابودی کامل قرار خواهند گرفتند.

عمق فاجعه قابل پیش بینی نیست اما ترکیب طالبان اعم از ملی گرایان و مذهبی ها نشان ازآن دارد که تحریک طالبان مست از شکستن امریکا و بهره گیری از تکنوکرات های که در کابل تجمع کرده اند به پاک کاری قومی، زبانی، مذهبی و نژادی گسترده دست خواهند زدند که با تلفات انسانی جنگ دوم جهانی قابل مقایسه خواهد بود. 

/ 0 نظر / 8 بازدید